Säännöt

Hyväksytty vuosikokouksessa 26.2.2022


I    YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, TOIMINTA-ALUE JA KIELI

1 §    Yhdistyksen nimi on Tiibetinspanielit ry, kotipaikka Tampere ja toiminta-alue koko Suomi.
Yhdistyksen kieli on suomi.

II    YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTA

2 §    Yhdistyksen tarkoitus on
1.    edistää rekisteröityjen puhdasrotuisten tiibetinspanielien jalostusta
2.    ohjata jäseniään vastuulliseen koirien pitoon
3.    seurata ja toteuttaa tiibetinspanieleihin liittyvää tutkimus- ja koulutustoimintaa
4.    toimia tiibetinspanielien harrastajien yhdyssiteenä

3 §    Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys
1.    järjestää jäsenilleen keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia
2.    järjestää tiibetinspanielien erikoisnäyttelyitä
3.    harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
4.    ohjaa jalostustoimintaa
5.    seuraa rodun kehitystä kotimaassa ja ulkomailla
6.    pitää yhteyksiä koti- ja ulkomaisiin järjestöihin
7.    organisoi alueellista toimintaa

III    TOIMINTAVUOSI


4 §    Yhdistyksen toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on asiakirjoineen jätettävä ennen seuraavan vuoden tammikuun loppua toiminnantarkastajille, joiden on ne palautettava lausuntoineen hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

IV    JÄSENISTÖ

5 §    Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä henkilöt, jotka hyväksyvät Tiibetinspanielit ry:n säännöt ja tarkoituksen, ja jotka yhdistyksen hallitus jäseniksi hyväksyy. Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen nimi ja yhteystiedot. Sen, joka aikoo liittyä yhdistyksen jäseneksi, on ilmoitettava aikomuksestaan yhdistykselle. Jäsenet ovat vuosi-, perhe- ja kunniajäseniä.

6 §    Yhdistyksen kokouksissa äänivaltaisia jäseniä ovat: jäsenmaksunsa maksaneet vuosijäsen ja perhejäsen sekä kunniajäsen. Vuosijäsenelle ja kunniajäsenelle lähetetään jäsenlehti. Perhejäsen asuu vuosijäsenen kanssa samassa taloudessa ja on tämän perheenjäsen. Yhdistyksen hallitus voi kutsua erityisen ansioituneen henkilön yhdistyksen kunniajäseneksi ja häneltä ei peritä jäsenmaksua. Kunniajäseniä yhdistyksessä kerrallaan voi olla enintään kymmenen (10).

7 §    Kunniajäsenellä sekä jäsenmaksunsa maksaneella täysi-ikäisellä (18 v) vuosi- ja perhejäsenellä on yhdistyksen kokouksessa paikalla olevana yksi (1) ääni.

8 §    Jos jäsen ei ole maksanut toimikauden jäsenmaksua maaliskuun loppuun mennessä, hallitus voi katsoa hänet eronneeksi yhdistyksestä. Eronneiksi katsotuista liitetään nimilista pöytäkirjaan.

9 §    Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

10 §    Jos jäsen toimii yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan, kuten esimerkiksi vahingoittaa tiibetinspanieleiden jalostustyötä sopimattomalla toiminnalla tai muulla tavoin vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa, yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa hänet yksimielisellä päätöksellä yhdistyksestä.

11 §     Mikäli hallituksen yksimielisellä päätöksellä erotettu jäsen katsoo erottamisen aiheettomaksi, on hänellä oikeus pyytää yhdistyksen kokousta tutkimaan asiansa jättämällä asiaa koskevan kirjelmän hallitukselle 30 vuorokauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan. Mikäli erottamista käsittelevässä yhdistyksen kokouksessa suljetuin lipuin suoritetussa äänestyksessä vähintään 2/3 annetuista äänistä on erottamisen kannalla, katsotaan jäsenen tulleen erotetuksi yhdistyksestä.

V      JÄSENMAKSUT


12 §    Yhdistyksen vuosikokous päättää hallituksen esityksestä seuraavan toimintavuoden vuosijäsenmaksun suuruuden ja se peritään vuosi- ja perhejäseniltä tammikuun loppuun mennessä. Yhdistyksen vuosikokous päättää hallituksen esityksestä uuden jäsenen liittymismaksusta.

13 §    Perheenjäsenen jäsenmaksu on puolet vuosijäsenen jäsenmaksusta eikä hänelle lähetetä jäsenlehteä.

14 §    Henkilön, joka liittyy yhdistyksen jäseneksi kesken kalenterivuoden, tulee maksaa koko vuoden jäsenmaksu ja hänellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muillakin yhdistyksen jäsenillä.

VI    YHDISTYKSEN OMAISUUS JA TOIMINNAN TUKEMISMUODOT


15 §    Yhdistys voi omistaa kiinteistöjä, muodostaa rahastoja sekä ottaa vastaan testamentteja, lahjoituksia ja arvopapereita.

16 §    Varoja toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii: järjestämällä näyttelyitä, kokeita, kilpailuja, toimeenpanemalla asianomaisella luvalla rahankeräyksiä, arpajaisia ja juhlia sekä rotuun liittyvillä pienimuotoisilla myyntituotteilla.

VII    YHDISTYKSEN KOKOUKSET

17 §   Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuussa. Hallituksen päätöksellä vuosikokous voidaan pitää myös muualla kuin yhdistyksen kotipaikkakunnalla. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päätettäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

18 §   Kutsu yhdistyksen kokoukseen julkaistaan kokousta edeltävässä jäsenlehdessä tai lähetetään jäsenille kirjeitse tai sähköpostitse viimeistään 14 vrk ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksessa äänioikeuttaan käyttääkseen jäsenen on ilmoitettava yhdistykselle sähköisestä osallistumisestaan kokoukseen etukäteen kokouskutsussa mainittuun päivään mennessä.

19 §    Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii.

20 §    Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi, on hänen tehtävä siitä hallitukselle kirjallinen esitys vähintään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta ja yksi (1)viikko ennen ylimääräistä kokousta.

21 §   Yhdistyksen kokouksissa päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Milloin joku kokouksessa oleva jäsen sitä vaatii, suoritetaan äänestys suljetuin lipuin. Suljetussa äänestyksessä äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Tasatilanteessa arpa ratkaisee.

22 §    Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat

1.    Kokouksen avaus
2.    Kokouksen järjestäytyminen;
       a) puheenjohtajan valitseminen
       b) sihteerin valitseminen
       c) kahden pöytäkirjan tarkastajan valitseminen
       d) kahden ääntenlaskijan valitseminen
3.    Todetaan kokouksen osanottajat ja laillisuus.
4.    Hyväksytään kokouksen esityslista.

Päätösasiat
5.    Käsitellään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus.
6.    Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille päättyneeltä tilikaudelta.
7.    Käsitellään toimikauden toimintasuunnitelma ja päätetään siitä.
8.    Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista tai kulukorvauksista kuluvalle vuodelle.
9.    Päätetään talousarviosta kuluvalle toimikaudelle.
10.   Päätetään jäsenmaksuista seuraavalle vuodelle.
11.   Valitaan joka toinen vuosi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
12.   Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
13.   Valitaan toimikaudeksi kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt.
14.   Valitaan yhdistyksen edustaja ja hänelle varamies Suomen Kennelliitto ry:n valtuustoon.
15.   Valitaan edustaja ja hänelle varamies Suomen Kennelliitto ry:n yleiskokoukseen.
16.   Valitaan jalostustoimikuntaan kahdeksi vuodeksi jäsenet erovuorossa olevien tilalle. Jalostustoimikuntaan kuuluu kuusi jäsentä, joista kolme on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus määräytyy arvan ja myöhemmin vuoron mukaan. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin.
17.   Käsitellään muut hallituksen ja jäsenten esittämät asiat.VIII    HALLITUS

23 §  Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kuusi muuta jäsentä. Kaikkien tulee olla Suomen Kennelliiton jäseniä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja heistä kolme on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kertaa arvan ja myöhemmin vuoron mukaan.


24 §  Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsumana tai jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.


25 §  Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä on paikalla.


26 §  Jos hallitus pitää yksimielisellä päätöksellä ns. sähköisen kokouksen, on siinä tehdyt päätökset kirjattava seuraavassa hallituksen kokouksessa pöytäkirjaan.


27 §  Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kumpikin yksin.     


28 §    Hallituksen tehtävänä on:

1. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistella niissä esitettävät asiat ja panna kokouksen päätökset täytäntöön

2. hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta, huolehtia jäsenmaksujen sekä muiden tulojen keruusta samoin kuin laatia yhdistyksen tilinpäätös päättyneeltä tilivuodelta

3. edustaa yhdistystä, tehdä sitoumuksia sekä kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta

4. valita yhdistykselle sihteeri, rahastonhoitaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä tarpeelliseksi katsottujen toimikuntien jäsenet

5. tarpeen vaatiessa asettaa toimikuntia ja työvaliokunta valmistelemaan kertaluonteisia asioita ja käyttää asiantuntijoita


IX    SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

29 §    Näiden sääntöjen muuttamisesta tulee tehdä ehdotus yhdistyksen hallitukselle vähintään kaksi kuukautta ennen sitä kokousta, jossa ne halutaan käsiteltävän. Hallituksen on muutosehdotus esitettävä lausunnollaan varustettuna seuraavalle varsinaiselle kokoukselle. Sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeviin ehdotuksiin vaaditaan vähintään 3/4 kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä.

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden välillä on oltava aikaa ainakin kuukausi.

30 §    Jos yhdistys puretaan tai se lakkautetaan, käytetään jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti tiibetinspanielityön hyväksi.

X    YHDISTYSLAKI


31 §    Yhdistys noudattaa yhdistyslain määräyksiä.